ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

ВИХОВНА РОБОТА

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя  та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Виховна робота Абітурієнтові Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї  iнформацiї Творчий доробок студентів
 
Наші друзі
 

 


 

ПЛАН навчально-виховної роботи на факультеті журналістики на І семестр 2013/2014 н. р.


 

Для порадників академгруп
Як себе поводити в академічному середовищі
Поради для виховної роботи у групах
 

Головна мета освіти — формування творчої, професійно зорієнтованої, компетентної, соціально активної особистості, відповідальної, обов’язкової і готової до будь-яких змін, нових віянь у суспільстві — економічних, політичних, культурних. Здатної до критичної оцінки таких змін і до критичної оцінки своїх можливостей, людських і професійних. Це також формування толерантного, виваженого ставлення до своїх колег, викладачів, загалом до оточення, оскільки метою освіти є також соціологізація вихованців у тому числі і з огляду на їхні професійні і людські якості.

Пріоритетність вирішення виховних завдань в системі освітньої діяльності визначає Закон України «Про Освіту», який розглядає освіту як «цілеспрямований процес виховання і навчання на користь людини, суспільства, держави». Згідно з цією концепцією, виховання органічно пов’язане з навчанням і цілеспрямованою й систематичною діяльністю Львівського національного університету імені Івана Франка, орієнтованими як на формування соціально-значущих якостей, установок і вартісних орієнтацій особи, так і на створення сприятливих умов для усебічного гармонійного духовного, інтелектуального і фізичного розвитку, самовдосконалення, творчої самореалізації особистості майбутнього фахівця.

Це також відповідає закладеному у Законі України «Про освіту» визначенню мети освіти: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами».

Тому не випадково у «Концепції національного виховання студентської молоді Львівського національного університету імені Івана Франка» Записано, що «виховна діяльність в Університеті є складовою частиною цілісного навчально-виховного та наукового процесу».

Передовсім порадники академгруп мають донести до свідомості своїх вихованців, що їхнє найперше завдання — усвідомити значимість здобуття освіти, а відтак скерувати їхні зусилля на відповідну поведінку, яка б забезпечила студентам можливість правильного розподілу часу (зайнятого навчанням, науковою роботою, самоосвітою, громадськими справами та ін.). Адже, вступивши до Університету, студент стає членом академічної спільноти, що відповідає положенню Статті 1, пункту 1.1. «Хартії Університетів України «Академічні свободи, університетська автономія та освіта», прийнятій у Ялті 2009 року, де сказано, що академічна спільнота — це «усі особи, що беруть участь у здобуванні та обміні знаннями (викладачі, вчені, адміністрація та аспіранти, докторанти, студенти (спудеї))».

Відповідно, це зобов’язує студента до поведінки, яка б відповідала його статусу члена такої спільноти. Оскільки від часу вступу до Університету і навіть після його закінчення, молода людина має гідно нести звання студента уславленого навчального закладу, не змарнувати знань, здобутих у ньому, шанобливо ставитися до тих людей, які впродовж навчання дбали про його освіту.

Отож, на часі виховати у студента академічну культуру, яка б засвідчила водночас і успішну навчально-виховну роботу Університету, і відповідальне ставлення студента до участі у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

Як слушно зауважує д-р філософії, перший віце-ректор Українського Католицького Університету Тарас Добко: «Будь-яка система управління діяльністю групи осіб може бути ефективною, якщо вона спирається на певний комплекс цінностей, які об’єднують цих дуже різних осіб в одну команду і надають сенсу їхній спільній діяльності… Чимало актуальних для України проблем управління університетом, якості навчального процесу чи дотримання академічної етики є прямим наслідком браку усвідомленої та зрілої академічної культури». А така культура виховується через налагодження якісного комунікативного зв’язку між студентом і викладачем, об’єднаних спільним прагненням до знань і розуміння світу. «Життєздатність і суспільний авторитет такої спільноти знання, — зауважує Т.Добко, — залежить від відданості тим цінностям, на яких вона будується. Так виникає академічна інституційна культура як поєднання академічного етосу та організаційних особливостей, що зумовлюють спільні для цієї спільноти підходи до способу організації праці, визначення рівня посадової компетенції та довіри, процедури прийняття рішень, сприйняття та розв’язання конфліктів тощо».

Звісно, у контексті наших порад, передовсім постає питання про права і обов’язки студента, особливо, якщо зважити на те, що з практики відомо — студенти найперше пам’ятають саме про права, а про обов’язки їм найчастіше треба нагадувати. Тому порадники академгруп мали би пояснити студентам, що, навчаючись у Львівському національному університеті імені Івана Франка, студент має право:

• доступу до навчальної, наукової, культурної, спортивної, побутової та оздоровчої бази Університету;
• доступу до інформації у всіх галузях знань;
• участі в науково-дослідній роботі свого факультету, Університету (наукові гуртки, семінари); наукових конференціях; конкурсах наукових робіт, конкурсах художньої самодіяльності; олімпіадах.
• участі у самоврядуванні, у вирішенні питань навчально-виховного процесу, призначенні стипендій, організації дозвілля, побуту та ін..;
• участі у роботі громадських організацій;
• на безпечні й нешкідливі умови навчання, праці, проходження практики;
• на перерву в навчанні (академічна відпустка) і на поновлення після відрахування через невиконання навчального плану чи умов угоди з об’єктивних причинах, на перехід в інший навчальний заклад;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного й психічного насильства;
• на індивідуальний графік навчання (згідно з рішенням вченої ради факультету).

Водночас студенти зобов’язані:

• дотримуватися норм чинного законодавства України й етичних норм;
• систематично й глибоко опановувати теоретичні знання;
• вдосконалювати свої практичні навички, професійну майстерність і сучасні методи досліджень з обраної спеціальності й спеціалізації;
• підвищувати загальний освітній і культурний рівень;
• вчасно виконувати вимоги навчального плану;
• дбайливо ставитися до університетського майна, відшкодовувати завдані збитки;
• виконувати рішення керівництва Львівського національного університету імені Івана Франка, факультету і органів студентського самоврядування;
• відвідувати заняття згідно з графіком навчання, здавати заліки й іспити, виконувати контрольні, індивідуальні творчі завдання, курсові, дипломні й магістерські роботи;
• вчасно інформувати керівництво факультету про поважні причини відсутності на заняттях;
• відвідувати консультації під час написання курсових, дипломних, магістерських робіт;
• притримуватися здорового способу життя (займатися спортом, не вживати алкогольних напоїв, наркотиків, не палити).

Порадник академгрупи має уже під час першого знайомства зі своїми вихованцями пояснити їм про невіддільність прав від обов’язків, а також ознайомити з правилами поведінки під час навчального процесу і поза ним. А це вже питання, які стосуються дотримання дисципліни. Зокрема, студенти мають знати про неприпустимість

• запізнення на заняття без поважної причини;
• ведення під час заняття сторонніх розмов з іншими особами, у тому числі й по мобільному телефону;
• невмотивованої відмови відповідати на запитання викладача під час лекції, практичного, семінарського чи лабораторного заняття;
• невиконання домашнього завдання (відповідних матеріалів, творчої роботи, передбачених планом відповідної навчальної дисципліни);
• здійснення під час заняття інших дій, що заважають навчальному процесу: читання сторонньої літератури, виконання завдань з інших навчальних дисциплінах, організація й участь у різних іграх, у тому числі з використанням комп’ютерів, розгадування кросвордів, нанесення яких-небудь написів, малюнків на навчальних столах, псування аудиторних меблів й устаткування, ігнорування вимог викладача стосовно припинення дій, які порушують навчальну дисципліну;
• негідної поведінки стосовно викладачів, працівників Університету (охоронців, технічних працівників, працівників деканатів, кафедр) інших студентів, грубих висловлювань на їхню адресу, негативних образливих зауважень на їхню адресу та ін.

Студенти також мають знати про свою поведінку під час іспитів, заліків. Зокрема, про неприпустимість

• ведення інших розмов під час іспиту (заліку) з ким-небудь, крім екзаменатора, обговорення екзаменаційних питань, відповіді на них з іншими студентами, оскільки це заважає присутнім на іспиті студентам, а також може стати причиною помилкової відповіді. Тому краще покладатися на свої знання;
• використання під час іспиту (заліку) будь-яких матеріалів (шпаргалок, конспектів, підручників, нормативних актів, збірників), крім тих, які спеціально передбачені умовами проведення іспиту, заліку;
• обмін матеріалами з іншими студентами під час іспиту, заліку, якщо це не передбачено умовами проведення іспиту, заліку;
• невиконання вимог викладача про закінчення роботи над екзаменаційними питаннями після закінчення встановленого терміну;
• передачі іншим студентам матеріалів, що містять екзаменаційні питання й відповіді на них після складання іспиту (заліку).

Студенти мають також відповідально ставитися до своїх документів (студентських квитків, залікових книжок, перепусток у гуртожиток, довідок про навчання) і не можуть

• передавати їх стороннім особам;
• самовільно змінювати записи у них;
• допускати нищення чи викрадення цих документів.

Поза навчальним процесом негідною поведінкою студента слід вважати

• будь-який вияв неповаги до Університету, факультету, викладацького складу і студентства Університету, у тому числі зневажливі й лайливі висловлення на адресу Університету, факультету, викладацького складу й студентства;
• нанесення образливих, непристойних написів на будь-які предмети в стінах Університету і поза ним;
• паління й залишення сміття у неналежних місцях на території Університету і поза ним;
• порушення норм академічної культури у взаєминах з викладачами, співробітниками і студентами Університету, у тому числі, використання ненормативної лексики, погроз, образ, принижень, глузувань, зневажливого тону;
• невиконання обґрунтованих вимог представників органів студентського самоврядування, профбюро, колективу студентської групи, працівників гуртожитків, студентів і викладачів про припинення дій, що порушують установлені правила або норми моралі.

У цьому контексті важливим чинником і освіти і виховання гідного громадянина України є також культура мови. Студент має розуміти, що це основа якісного комунікативного процесу, діалогічної настанови спілкування, що допомагає у вирішенні будь-яких питань, а також можливих конфліктних ситуацій. Тому порадник академгрупи має пояснювати студентові важливість етики спілкування, значення мовленнєвого етикету, особливості вербального і невербального спілкування.

Загалом, бесіди зі студентами на такі теми мають сформувати у них правильне, гідне розуміння академічної спільноти, свого членства у ній, прищепити поняття академічної культури, яка дає змогу зростати кожному учаснику академічного університетського середовища.


 

Звіти про виховну роботу

Звіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за I семестр 2011/2012 н. р.

Звіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за 2010/2011 н. р.