ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя  та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї  iнформацiї Творчий доробок студентів
 


 

Кам'янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка запрошує подати публікації до польсько-українського наукового збірника

 

Міністерство освіти і науки України
Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у виданні спільних українсько-польських збірників за напрямами:
1. Філологічні науки (збірник для викладачів, аспірантів, здобувачів).
2. Педагогічні науки (збірник для викладачів, аспірантів, здобувачів).
3. Філологічні та педагогічні науки (студентський збірник).

Видання збірників планується на грудень 2010 року.

З наступного року планується реєстрація збірників у ВАК України.

Вимоги до оформлення статей:
Матеріали повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання мети статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.
 

Робочі мови: українська, російська, польська, англійська

Обсяг статті від 6 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ — 0,75 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Файл зберігати у форматі DOC. та RTF. Ім'я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtrеnkо(-Коvаlchuk).

Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац — ініціали та прізвище автора (авторів); наступний абзац — навчальний заклад, місто; наступний абзац — назва статті великими літерами.

Перша анотація подається тією мовою, якою написана стаття, друга – англійською мовою. Якщо стаття написана англійською мовою, то друга анотація – українською або російською мовами.

В тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). В тексті використовується дефіс "-", який не відділяється пропусками, тире "—" (аlt+0151) та мінус "–" (alt+0150), які відділяються з обох сторін пропусками.

Посилання на використані джерела в тексті подаються за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Виноски допускаються лише для коментарів у тексті. Виноска створюється через меню програми — Вставка-Сноска...

В кінці статті подається текст: "Список використаних джерел" — по центру.

Список використаних джерел подається у порядку використання за останніми вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №2, 2000, ст. 61-62). У списку треба розрізняти тире (аlt+0151) та дефіс, наприклад, ... — 1986. — Т. 7, № 6. — С. 79-83. Якщо у посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі списку використаних джерел сторінки не вказуються.

Наукові статті надсилаються в одному примірнику з підписами авторів та в електронному варіанті (формат DOC та RTF) на диску CD, а також конверт зі зворотною адресою на адресу оргкомітету чи за електронною адресою lizard8@rambler.ru з поміткою теми – KONFERENTSIA.

 

Приклад оформлення матеріалів

УДК…

Михайлин І.Л.

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

«ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»: КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА

Анотація

Текст анотації мовою статті… Текст анотації мовою статті… Текст анотації мовою статті… Текст анотації мовою статті… Текст анотації мовою статті…

Ключові слова…

Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті…

Список використаних джерел

Summary

Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою…

Key words:…

Матеріали просимо надсилати до 15 листопада 2010 року на адресу:

32300 м. Кам’янець-Подільський, вул. Соборна, 18, кв. 29
Почапській-Красуцькій Оксані Іванівні.
Контактні телефони: 3-12-13; факс (03849) 3-07-83, 8(097) 4561350
E-mail: lizard8@rambler.ru з поміткою «До збірника»

Вартість друку однієї сторінки – 15 гривень.

Щоб отримати збірник поштою, необхідно переказати гроші за публікацію статті (15 грн за сторінку та 15 грн. на пересилку збірника).

Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Гроші переказувати на вказану адресу. У квитанції (поштовому переказі) зазначити: “За публікацію статті в збірнику «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Філологічні науки».

Матеріали будуть опубліковані і розіслані до 25 грудня 2010 року.